دوره 5، شماره 4 - ( 1399 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 23-31 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران (نویسنده مسئول). ، hadisalimi69@yahoo.com
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران.
3- کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
4- دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.
چکیده:   (2168 مشاهده)
هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس استرس کرونا (CSS-18) متناسب با سبک زندگی ایرانی انجام شد.
مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی و از نوع اعتباریابی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد ساکن شهر بندرعباس در سال 1399 بودند که 426 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها به روش آنلاین جمع‌آوری شدند. ابزارهای به کار گرفته‌شده، مقیاس استرس کرونا (CSS-18) و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌ها نیز توسط نرم‌افزار SPSS-22 وAMOS-23  تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که
 CSS-18با 18 گویه دارای سه عامل حالت‌های روانی استرس، حالت‌های جسمانی استرس و رفتارهای مرتبط با استرس است و ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها به‌ترتیب 92/0، 82/0 و 57/0 و برای کل پرسشنامه 91/0 بود. نتایج بررسی روایی نشان داد که بین CSS-18  با DASS-21 همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش،CSS-18  دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی است و می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری مناسب در جهت بررسی استرس کرونا استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: کرونا، کووید-19، اپیدمی، استرس، مقیاس
متن کامل [PDF 1089 kb]   (83 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/9/11 | پذیرش: 1399/12/20 | انتشار: 1399/12/25