قرآن و طب- هیات تحریریه
تیم علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/9 | 
مدیر مسئول: دکتر  سیما سادات لاری
سردبیر:  دکتر محمد حسین نیکنام

اعضا هیت تحریریه
سید عابدین حسینی آهنگری عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
جعفر اصلانی   عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیعه الله
محمدحسین آیتی  عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
سید احمد ثاقبی  عضو هیت علمی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمدرضا رجب نژاد عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا شمس اردکانی عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فریده ظفری زنگنه عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی فتحی آشتیانی عضو هیت  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید اشرف الدین گوشه گیر عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی محقق عضو هیت  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی مصری عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیعه الله
محمد باقر مینایی عضو هیت  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید محمد حسین نوری عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید احمد واعظی عضو هیت  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشانی مطلب در وبگاه قرآن و طب:
http://quranmed.com/find.php?item=1.149.13.fa
برگشت به اصل مطلب