راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1397/2/9 | 

مراحل گردش کار مقالات

- تکمیل و امضای فرم تعهدنامه نویسندگان توسط همه نویسندگان الزامی است و مقالاتی فاقد این فرم مورد بررسی و انتشار قرار نمی‌گیرند (فرم را از اینجا دریافت کنید). کلیه مراحل ارسال، داوری و ویرایش مقالات رایگان است.

- مقالات رسیده برای صحت انطباق موضوعی با نشریه و برخورداری از حداقل کیفی و همچنین رعایت ساختار نگارشی مورد نظر نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرند (حداکثر طی  دو هفته). مقالاتی که از نظر موضوعی یا حداقل کیفیت مورد پذیرش نشریه نباشند در همین مرحله رد می‌شوند ولی مقالاتی که از نظر ساختاری با فرمت نشریه منطبق نباشند تا حداکثر ۳ بار فرصت دارند که توسط نویسندگان مقاله اصلاح شوند. مقالاتی که پس از ۳ بار اصلاح ساختاری همچنان با فرمت مورد نظر نشریه مغایر باشند رد خواهند شد و در صورتی که نویسندگان بخواهند دوباره آنها را در دستور کار نشریه قرار دهند باید آن را به عنوان مقاله جدید در سیستم ثبت نمایند. پس از تایید در این مرحله، مقاله برای انتخاب داوران تخصصی برای سردبیر ارسال می‌شوند. زمان معیار دریافت مقاله در نشریه، تاریخ ارسال آن برای تعیین داور است و اگر نویسندگان موارد ساختاری مورد نظر نشریه را رعایت نکنند و مقاله برای مدت زمانی در مرحله ابتدایی تا قبل از ارسال برای تعیین داوران باقی بماند، حقی برای نویسندگان در جهت پذیرش مقاله ایجاد نمی‌شود.

- پس از تعیین داوران توسط سردبیر، با اخذ حداقل ۳ جواب داوری که باید حتماً یک جواب مربوط به داور روش‌شناسی و آماری باشد، مقاله برای جمع‌بندی داوری به سردبیر ارسال می‌شود. اگر پاسخ نشریه در مرحله داوری (از تاریخ ارسال مقاله برای تعیین داوران تا اعلام جمع‌بندی نظر داوران به نویسندگان) از ۳ ماه تجاوز کند، نویسندگان می‌توانند مقاله خود را برای نشریه دیگری ارسال کند. شایان ذکر است که سردبیر در هر مرحله از بررسی می‌تواند مقاله را پذیرفته یا رد نماید و تعداد دفعات داوری یا اصلاح حقی برای نویسندگان مبنی بر اعتراض به تصمیم سردبیر ایجاد نمی‌نماید.

- در صورتی که پاسخ نشریه در این مرحله قطعی نباشد (پذیرش یا رد قطعی مقاله)، نویسندگان حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند که مقاله را براساس نظر داوران اصلاح کرده و ارسال نمایند.

- پس از دریافت اصلاحات از نویسندگان، سردبیر یا فردی که از طرف سردبیر تعیین می‌شود وظیفه تشخیص کفایت اصلاحات را به عهده خواهد داشت. روند اصلاحات توسط نویسندگان و بررسی کفایت اصلاحات تا زمان اتخاذ تصمیم قطعی برای پذیرش یا رد مقاله ادامه می‌یابد، با این تفاوت که حداکثر زمان نویسندگان برای انجام اصلاحات مجدد ۷ روز است.

- در صورت رد قطعی مقاله در هر مرحله، نویسندگان حقی برای اعتراض ندارند و زمان بررسی حقی برای نویسندگان مبنی بر پذیرش مقاله ایشان ایجاد نمی‌نماید.

- پس از اعلام پذیرش توسط سردبیر، مقاله به بخش ویراستاری نشریه منتقل شده و تمام ویرایش‌های لازم توسط ویراستاران نشریه در مورد آن انجام می‌شود. نشریه در مورد اعمال ویرایش اختیار تام دارد و طی انجام این مرحله نویسنده(گان) موظف به همکاری با ویراستاران برای رفع ایرادات احتمالی هستند. ذکر این نکته ضروری است که نظر ویراستاران، برخلاف نظر داوران که جنبه مشورتی دارد، قطعی و لازم‌الاجراست. پس از تکمیل ویرایش و قبل از صفحه‌بندی، نسخه نهایی به تایید نویسنده رابط می‌رسد. عدم پذیرش نسخه نهایی توسط نویسنده(گان) به معنی انصراف از انتشار مقاله است و پرونده مقاله مختومه می‌شود. در نشریاتی که مرحله "آماده‌سازی مقالات برای انتشار" آنها مشمول هزینه است، هزینه دریافتی در صورت مختومه‌شدن پرونده مقاله- به هر دلیل- به نویسنده عودت داده نخواهد شد. 

- با توجه به اینکه مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله با نویسندگان است، مقاله پس از اتمام ویراستاری و بدون صفحه‌بندی (نسخه گلی‌پروف) برای نویسنده رابط ارسال می‌شود تا اشکالات احتمالی باقیمانده رفع شود و در نهایت به تایید نویسندگان برای انتشار برسد. از نظر نشریه، تایید نویسنده رابط مبنای تایید نویسندگان است.


ضوابط اخلاقی و حقوق مادی

- ضوابط اخلاق نشر تمامی نشریات انتشارات پژوهشی آفرند مبتنی بر دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر است.

- تمامی مقالات رسیده که از مرحله انطباق موضوعی و ساختاری عبور نمایند مورد داوری همتراز توسط داورانی خارج از سیستم مدیریت نشریه قرار می‌گیرند.

- تمامی نویسندگان در هنگام ارسال مقاله باید فرم "تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان" را امضا نمایند. با امضای این فرم، نویسندگان متعهد می‌شوند که "مقاله ارسالی در هیچ نشریه‌ای در حال بررسی نیست و به چاپ نرسیده و تا پایان مراحل بررسی و حصول نتیجه قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد و نویسندگان در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار موظف به همکاری با ویراستاران نشریه تا مرحله صفحه‌بندی و انتشار مقاله هستند".

- نویسنده(گان) تمامی حقوق مادی ناشی از انتشار مقاله (نه حقوق مادی ناشی از محتوای مقاله) را به نشریه واگذار می‌نمایند و نشریه در فروش نسخه‌های کاغذی به هر تعداد، انتشار و فروش الکترونیک مقاله در سایت نشریه و انتشار الکترونیک مقاله در نمایه‌های مختلف اختیار تام دارد و حقوق مادی حاصل از آن منحصراً در اختیار نشریه است. تمامی نویسنده‌(گان) با امضای "تعهدنامه نویسندگان مقالات" بر این حق نشریه صحه می‌گذارند. 

- تمامی نویسنده(گان) مقالات موظف به رعایت "پروتکل‌های اخلاق پژوهش" طی کلیه مراحل انجام پژوهش هستند و می‌بایست کلیه تاییدیه‌های حرفه‌ای و اخلاقی لازم برای انجام هر پژوهش را اخذ نموده و در هنگام ارسال مقاله در اختیار نشریه قرار دهند. همچنین، اعلام تمامی منابع مالی مورد استفاده برای انجام پژوهش و تعارض منافع احتمالی نویسنده(گان) الزامی است. ضوابط اخلاق پژوهش انتشارات پژوهشی آفرند مبتنی بر "دستورالعمل کمیته اخلاق نشر در مورد تعامل موسسات پژوهشی و نشریات در زمینه صداقت در پژوهش" (http://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cooperation-between-research-institutions-and-journals-research-integrity) است.

- مقالات ارسالی از طرف نویسندگان نباید مشمول "انتشار تکراری" یا "سرقت علمی- ادبی" شوند و بر این مساله نیز در "تعهدنامه نویسندگان مقالات" تاکید شده است. در ارجاع به منابع دیگر نباید عین متن مورد استفاده قرار گیرد و باید نقل به مضمون شود. هرگونه استفاده از متن، داده‌ها و تحلیل‌های منابع دیگر که شائبه دستبرد بدون ایجاد تغییرات کافی را ایجاد نماید مشمول سرقت علمی- ادبی است و این مساله شامل مقالات دیگر خود نویسنده(گان) نیز می‌شود. حتی اگر از پژوهشی واحد، چندین مقاله استخراج شده باشد، متن و منابع مورد استفاده نمی‌توانند کاملاً یکسان باشند و از داده‌های مشابه در مقاله استفاده شود. در صورتی که انجام سرقت علمی- ادبی توسط نویسنده(گان) توسط سردبیر محرز شود با ایشان طبق دستورالعمل‌های "کمیته اخلاق نشر" برخورد خواهد شد. جریمه این عمل از تذکر شفاهی تا اطلاع به سازمان مربوطه نویسندگان و ارگان‌های تصمیم‌گیر نشریات پژوهشی متغیر است. 

- ذکر نام و مشخصات پروتکل‌های مورد استناد برای رعایت حقوق انسان‌ها و حیوانات در مقالاتی که مشمول استفاده از نمونه‌های انسانی و حیوانی برای انجام آزمایشات هستند، الزامی است. انتشارات پژوهشی آفرند در زمینه رعایت حقوق انسان‌ها از بیانیه هلسینکی (http://www.wma.net/en/۳۰publications/۱۰policies/b۳/) و در زمینه رعایت حقوق حیوانات از بیانیه استفاده از حیوانات در تحقیقات زیست‌پزشکی (http://www.wma.net/en/۳۰publications/۱۰policies/a۱۸/) که هر دو توسط انجمن جهانی پزشکی (WMA) منتشر شده تبعیت می‌کند.

- تمامی نشریات انتشارات پژوهشی آفرند دارای دسترسی آزاد تحت گواهینامه عمومی Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International  هستند.

- کارآزمایی‌های بالینی برای قرارگیری در فرآیند بررسی باید حتماً دارای کد ثبت در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی بین‌المللی یا ملی (IRCT) باشند.  


دستورالعمل نگارش مقاله

۱ـ رعایت قواعد و دستور زبان فارسی و رسا بودن جمله‌ها مورد توجه قرار گیرد.
۲ـ تمام یا قسمتی از مقاله، قبلاً در نشریه‏ای به زبان فارسی یا زبان‌های دیگر به چاپ نرسیده باشد. در صورتی که مقاله قبلاً در کنفرانس‌های علمی ارائه شده، مراتب با ذکر مشخصات کامل کنفرانس مربوطه ذکر شود.
۳ـ مقاله با فاصله خطوط ۵/۱ سانتی‌متر (کامپیوتر) در قطع ۲۸#۴۲۱سانتی­متر، با برنامه نرم افزاری مایکروسافت آفیس Word تحت ویندوز XP که قلم فارسی آن لوتوس ۱۴ و چکیده انگلیسی با قلم لاتین Times New Roman ۱۲، و فاصله Double Space تایپ و ارسال شود. مطالب در مقاله به صورت پیوسته (نه به­صورت ستونی) تایپ شوند.
۴ـ در صفحۀ اول مقاله (صفحۀ عنوان)، موارد ذیل به‌طور کامل و دقیق درج شود:
عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان (شامل نام و نام‌خانوادگی)، درجۀ علمی و محل کار نویسندگان؛ (گروه، دانشکده و دانشگاه، کشور). (به دو زبان فارسی و انگلیسی) لازم است نویسندۀ مسئول مکاتبات، مشخص و آدرس وی به شرح ذیل اعلام شود:
آدرس کامل پستی، تلفن ثابت (با ذکر کد کشور و شهر) یا همراه، آدرس رایانامۀ دانشگاهی  (  AcademicEmail)
تذکر: لازم است نام نویسنده یا نویسندگان مقاله و ترتیب آنها، در هنگام تحویل مقاله به دفتر نشریه، با دقت درج شود. پس از دریافت مقاله، دفتر نشریه از اعمال هرگونه تغییر در نام و ترتیب اسامی نویسندگان معذور است
۵ـ کلیه مقالات پزشکی باید شامل چکیده، کلید واژگان، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه­ گیری و فهرست منابع باشند. در بررسی بالینی باید تعداد بیماران به اندازه‌ای باشد که نتیجه­ گیری آماری صحیح، مقدور باشد. عنوان مقاله (بدون ذکر نام نویسندگان) و خلاصه آن در صفحه دوم آورده شود. ذکر نوع مطالعه در ابتدای روش بررسی الزامی است.
تذکر: واژه های  کلیدی باید متناسب با محتوای متن، بین ۳ تا ۶ واژۀ کلیدی، انتخاب و در انتهای چکیده­های فارسی، انگلیسی به‌ترتیب حروف الفبا نوشته شود تا در نمایه‌کردن مقاله به تهیه­کنندگان نمایه­ها کمک شود. همچنین معرفی واژگان کلیدی مناسب موجب می­شود موتورهای جستجوی اینترنتی و بانک­های اطلاعاتی مقالات، به ‌سهولت مقاله را بازیابی کند. بدین منظور، واژگان کلیدی باید از فهرستHeadings (MeSH) Medical Subject انتخاب شده باشد. در صورتی که برای واژۀ خاصی، واژۀ کلیدی مناسبی وجود نداشته باشد، می‌توان از واژه­های جدید استفاده کرد. برای دسترسی به لغات MeSH، می‌توانید به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنید:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh
 
۶ـ چکیده فارسی و انگلیسی مقالات اصیل باید بدون ذکر نام نویسندگان و حداکثر در۲۵۰ کلمه و مقالات مروری و گزارش مورد حداکثر ۱۰۰ کلمه، در صفحه جداگانه‏ای در آخر مقاله آورده شود. چکیده‌ها باید بتوانند محتویات مقاله را به خواننده منتقل نمایند. اگر مقاله مورد نظر تحقیقی است، چکیده آن باید ساختار یافته بوده و در یک پاراگراف به صورت بهم پیوسته  دارای زمینه و هدف، روش بررسی، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. در صورتی که مقاله، معرفی بیماری است، باید خلاصه‏ای از معرفی بیماری، علت گزارش و نتیجه‌گیری را در بر داشته باشد. چکیده مقالات مروری باید بیان کننده قسمت‌های مهم و چشم­گیر مقاله باشد. ارائه مراجع در چکیده مقالات نباید آورده شوند. چکیده مقالات باید حداقل ۳ و حداکثر ۵  کلید واژگان داشته باشند. تاریخ­های انجام تحقیقات بایستی در عنوان چکیده انگلیسی به میلادی تبدیل شوند.
۷- مقالاتی که شامل شرح حال و گزارش موارد بیماری   هستند، نیاز به چکیده ساختار یافته ندارند و باید آموزنده و بیشتر مربوط به  بیماری‌های نادر باشند.
۸ـ کلیه مقاله در یک سوی صفحات  و فاصله‌ها و فونت‌ها به صورتی که در بند ۳ مشخص شده است، به صورت تک ستونه تنظیم و شماره‌گذاری شوند.
 ۹ـ مقالات مروری (Review articles) باید جامع بوده و نظریات نویسندگان مختلف در آن ارائه شده باشد. و تهیه مقالات مروری، ‌باید با بهره‌گیری از تعداد قابل قبولی از مراجع حاوی مقالات آخرین شماره مجلات  باشد.
۱۰ـ جدول‌ها باید به صورت ساده، بدون سایه و خط‌های عمودی و دارای عناوین کامل و گویا   باشند  تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب (به ازای هر ۱۰۰۰ کلمه یک جدول)حداکثر ۸ جدول، عکس و نمودار، قابل پذیرش است. جداول به شماره های ایرانی، نامگذاری شود مانند « جدول-۱. » «شکل-۱. مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی به زبان فارسی باشد.
۱۱ـ فایل Excel نمودار حتماً جداگانه ارسال شود. از ارائه هیستوگرام به صورت سه­ بعدی خودداری شود. هر کدام از جدول‌ها، نمودارها و تصاویر با  شماره در متن مشخص و زیرنویس هر کدام از آنها با ذکر شماره در صفحه جداگانه‏ای گنجانده شود. در صورتی که ارقام مربوط به نتایج به صورت جدول تنظیم شده است، از تکرار آنها در متن قسمت نتایج خودداری شده و فقط به نکات مهم آن اشاره شود. از ارائه نتایج به دو صورت منحنی و جدول خودداری گردد. نمودارها و جدول­ها باید گویا بوده و به صورت مستقل قابل درک باشند.
۱۲ـ در صورت استفاده از کلمات لاتین با املای فارسی یا مخفف‌‍‌های استاندارد به صورت لاتین در متن، معادل انگلیسی آنها در پرانتز مقابل آن نوشته شود و نیازی به زیرنویس نیست.
۱۳ـ منابع باید در متن مقاله شماره‏گذاری شده و سپس در آخر مقاله در صفحه­ای مجزا با روش Index Medicus  و بر اساس شیوه ونکوور به ترتیب شماره و به صورت زیر نوشته شوند:
٭ اگر منبع، مقاله باشد، نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، حرف اول اسم نویسنده، عنوان کامل مقاله، نام اختصاری مجله، سال انتشار، دوره و شماره مجله، شماره صفحات. مثال:
Sauvaire Y, Petit P, Broca C, Manteghetit M, Baissac Y, Fernandez- Alvarez J, et al. ۴-Hydroxy isoleucine: a novel amino acid potentiator of insulin secretion. Diabetes. ۱۹۹۸; ۴۷(۲): ۲۰۶-۱۰.
٭ در صورتی که منبع، قسمتی از کتاب باشد به ترتیب نام خانوادگی نویسنده (یا نویسندگان) فصل، حروف اول اسم، عنوان فصل، نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان کتاب، حروف اول اسم نویسنده، عنوان کتاب، نوبت و ویرایش کتاب، محل انتشار کتاب، ناشر، سال انتشار و شماره صفحات. مثال:
MacNeely MDD. Renal function. In: Gonnenwirth AC, Jarret L, (eds). Clinical laboratory methods and diagnosis. ۸th ed. London: Mosby; ۱۹۸۸: p. ۵۰۴-۱۳.
٭ اگر تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر باشند، پس از ذکر اسامی شش نفر اول مخفف et al اضافه می‌شود. (در صورت استفاده از منابع فارسی لازم است به­صورت حروف لاتین و بر اساس این راهنما تنظیم شوند).
٭ در صورتی که منبع از یک سایت اینترنتی باشد، پس از شماره­گذاری در قسمت منابع، آدرس سایت به صورت لاتین و به ترتیب زیر نوشته می­شود:
نویسنده یا نویسندگان، عنوان، سال انتشار، تعداد صفحات، قابل دسترسی از. مثال:
Normal Organization for Rare Diseases [Internet]. ۱۹۹۹ Aug ۱۶[cited ۱۹۹۹ Aug ۲۱]; [۱۰ screens]. Available from: URL://WWW. rarediseases.org/
۱۴ـ مسؤولیت علمی و اخلاقی هر مقاله (مقالات بالینی) به عهده نویسنده (یا نویسندگان) می‌باشد. همچنین جهت رعایت اخلاق پزشکی، گمنام ماندن بیمار و حفظ اسرار، باید به عنوان یک اصل (بر اساس بیانیه، هلسینکی و ملحقات آن) مورد توجه قرار گیرد. ذکر چگونگی انجام این اقدامات در تضمین مراتب اخلاقی در قسمت روش بررسی الزامی است.
در مطالعه­های آزمایشگاهی بر روی حیوانات، لزوم ملاحظات اخلاقی در عدم اذیت و آزار رساندن بی‌مورد و بیش از نیاز آزمایش، طبق ضوابط مربوطه  لحاظ شود.
۱۵ـ مقالات ارسالی توسط هیئت تحریریه مجله با همکاری متخصصان، مورد داوری قرار می‌گیرند و در صورت تصویب با رعایت نوبت به چاپ می‌رسند. چنانچه مقاله به اصلاحاتی نیاز داشته باشد، نظرات هیئت تحریریه و داوران جهت اصلاح به نویسنده یا نویسندگان ارسال می‌گردد. تصمیم نهایی برای چاپ یا رد مقاله توسط هیئت تحریریه صورت می‌‍‌گیرد.
۱۶ـ مجله از چاپ مقالاتی که قبلاً در نشریات دیگر منتشر شده است و یا برای انتشار در مجلات دیگر در دست بررسی است، معذور است؛ لذا تنظیم برگه تعهد مبنی بر اینکه مقاله در مجله دیگری چاپ نشده و یا در حال بررسی نیست، الزامی است. ضمناً پس از اعلام وصول مقاله، نویسنده نباید  مقاله را تا زمان تعیین تکلیف نهایی توسط هیئت تحریریه برای مجله دیگری ارسال نماید. چاپ مقالات این مجله در هر مجله­ای و با هر زبانی غیر قانونی است و مؤلف تحت پیگرد قرار می­گیرد.
۱۷ـ فایل مربوط به تصاویر ارسالی مقاله­ها باید اصلی و با کیفیت مناسب باشد و با درج عنوان مربوط به هر تصویر مشخص شود.
۱۸ـ هیئت تحریریه مجله و سردبیری آن در اصلاح و ویرایش مقاله، آزاد است.
۱۹ـ مسؤولیت صحت و سقم کامل منابع و مطالب چاپ شده از دیدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نویسنده (ها) خواهد بود.
۲۰ـ یک نسخه از فرم نهایی مقاله اصلاح شده جهت رؤیت نهایی، تأیید مطالب علمی و موافقت انتقال حق نویسنده (به صورت امضاء) به مجله علمی در مراحل قبل از ارسال به چاپخانه، به نویسنده ارسال خواهد شد.
۲۱ـ مقالات ارسالی بازگشت داده نمی‌شوند.
۲۲- برای ارسال مقاله توسط نویسنده(گان)، ثبت­ نام در سایت مجله و ارائه مقاله بر اساس دستورالعمل الکترونیکی الزامی است.
 


دفعات مشاهده: 9866 بار   |   دفعات چاپ: 994 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله قرآن و طب می باشد.
 

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Qur̓ān va ṭib (Quran and Medicine)

Designed & Developed by : Yektaweb