Journal archive for Google Scholar Robot!

Quranmed

قرآن و طبVolume 4, Number 1 (2019-3)


تحلیل آثار و پیامدهای معنوی، روانی، جسمانی و اجتماعی گناه بر سلامت جسم و روح از منظر قرآن و روایات
تحلیل آثار و پیامدهای معنوی، روانی، جسمانی و اجتماعی گناه بر سلامت جسم و روح از منظر قرآن و روایات
| [Abstract-FA] | [XML] |

Explain the characteristics and competencies of graduates from the Quran International documents
تبیین شاخصه‌های شایستگی دانش آموختگان از منظر قرآن و اسناد بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

تحلیل شبیه سازی درمانی در فقه فریقین ودین یهود
تحلیل شبیه سازی درمانی در فقه فریقین ودین یهود
| [Abstract-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of the voice of the holy Quran on the anxiety of labor candidate pregnant women
بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب مادران باردار کاندید زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A New Attitude on the Body organ’s dealing and Organ Transplantation from a jurisprudence Viewpoint in the Islamic System
نگرشی نو بر مصلحت در فروش و پیوند اعضای بدن انسان از دیدگاه منابع اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

تحلیل اثربخشی تربیت اخلاقی در قرآن کریم بر پایه حیات طیبه
تحلیل اثربخشی تربیت اخلاقی در قرآن کریم بر پایه حیات طیبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2018-12)


"Content" and "Citation" in Medical Narratives
"محتوی" و "استناد" در روایات طبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of the Scientific Output of Researchers in the Field of "Quran and Health" in ResearchGate
جایگاه تولیدات علمی پژوهشگران حوزه "قرآن و سلامت" در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subject Index of the Medical Terms of the Holy Quran
فهرست موضوعی واژگان طبی قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept of Palliative Care of the End of Life from the Perspective of the Quran and Hadith
مفهوم مراقبت های تسکینی پایان حیات از دیدگاه قرآن و حدیث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Welfare of the Physically-Disabled Individuals in Quran Verses
بهزیستی کم‌توانان جسمی از منظر آیات قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Behavioral strategies to reach colmness according to Qur'an
راهکارهای رفتاری در دستیابی به آرامش از منظر قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

بررسی تحلیلی بنیان‌ها و پیامدهای عفاف در قرآن‌کریم به منظور طراحی الگوی مطلوب تعلیم و تربیت اسلامی
بررسی تحلیلی بنیان‌ها و پیامدهای عفاف در قرآن‌کریم به منظور طراحی الگوی مطلوب تعلیم و تربیت اسلامی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2018-9)


Probable Influence of Fasting on the Dry Eye Syndrome Occurrence by Integrating Data Published on Tear Proteome Change in Fasting People, Patients with Diabetes, Smokers, and Dry Eye Patients
تاثیر احتمالی روزه‌داری در بروز خشکی چشم با استفاده از مستندات و مطالعات انجام‌شده در مورد تغییر محتوای پروتئینی اشک افراد روزه‌دار، دیابتی، سیگاری و مبتلایان به خشکی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Indices Governing Personal and Social Relationships from the Perspective of Quranic Culture Discourse
تحلیل شاخص‌های حاکم بر روابط فردی و اجتماعی از منظر گفتمان فرهنگ قرآنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Hypnosis and Its Effect on Human's Inner Being from Quranic Verses Point of View
روش تربیتی تلقین به نفس و تاثیر آن روی باطن انسان از دیدگاه آیات قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Piety and Guidance and Its Impact on Social Health from the Perspective of the Quran
بررسی رابطه تقوی و هدایت و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی از منظر قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Faith to the Divine Mercy on the Treatment of Thought Factors of Psychological Stress from Ellis’s Point of View
تاثیر ایمان به رحمانیت الهی بر درمان عوامل فکری فشارهای روانی از دیدگاه الیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Validation of the Educational Model Based on God's Love from the Perspective of Quran
طراحی و اعتبارسنجی الگوی تربیتی مبتنی بر حب خدا از منظر قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Validating Critical Thinking Curriculum for the Undergraduate Course Based on Stories and Parables of the Holy Quran
طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی تفکر انتقادی برای دوره کارشناسی براساس آیات داستانی و تمثیلی قرآن‌کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2018-6)


Zaman of Physician in Imamieh Figh and Quadruple Religion
ضَمان طبیب در فقه امامیه و مذاهب اربعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive-religious Strategy of Surah Mobarakeh Fajr in Achieving Serenity and Confidence
راهکار ایمانی- شناختی سوره مبارکه فجر در دست‌یابی به آرامش قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethical Domain of Authorities of Forced Guardian in the Ward`s Limb Removal Contract
حدود اخلاقی اختیارات ولی قهری در قرارداد نقل و انتقال اعضای مولی‌علیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of the Principles of Jurisprudence and Ethics in the Organ Transplantation
تعامل مبانی فقه و اخلاق در مساله پیوند اعضا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Jurisprudential Foundations of Abortion Permission; with Emphasis on Jurisprudential Rule of Incompatibility
مبانی فقهی جواز سقط جنین؛ با تاکید بر قاعده فقهی تزاحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Secular attachment: a key concept for explanation of health and psychological disorders
تعلقات دنیوی: مفهومی کلیدی برای تبیین سلامت و اختلال‌های روان‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Spiritual Intelligence, Spiritual Experiences, Religious Orientation, and Their Correlation among Engineering Students and Students Who Come and Go to Shiraz University Mosque
مقایسه هوش معنوی، تجارب معنوی، جهت‌گیری مذهبی و همبستگی آنها باهم بین دانشجویان مهندسی و دانشجویان پررفت‌وآمد به مسجد دانشگاه شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2018-1)


Position of the Qur'an in the Experimental Sciences with an Emphasis on the Health Sciences
ترسیم جایگاه قرآن در منظومه علوم تجربی؛ با تاکید بر علوم حوزه سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical Principles of Stress in Islamic Approach: A Systematic Review in Medical, Psychological, Behavioral, and Social Issues from Religious Point of View
مبانی نظری استرس در رویکرد اسلامی: مرور سیستماتیک مباحث پزشکی، روان‌شناختی، رفتاری و اجتماعی ‌از چشم‌انداز دین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical Interpretation of Verse 222 of Al-Baqara Surah Regarding the Menstruation of Women
تفـسیـر طـبی آیـه 222 سـوره بـقره در مـورد قـاعـدگـی زنـان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quran and Etrat Instructions in Population Balance and the Demographic Pattern of the Iranian-Islamic Family to Benefit From Medical Science Programs
آموزه‌های قرآن و عترت پیرامون تعادل جمعیت و الگوی جمعیتی خانواده ایرانی اسلامی برای بهره‌مندی در برنامه‌های علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principles and Challenges of Citation to the Qur'anic Verses in Medical Sciences
مبانی و چالش‌های استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preconditions for Understanding of the Interpretative narratives from Al-Mizan Perspective
پیش‌شرط‌های ورود به فهم روایات تفسیری از نگاه المیزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Quran Voice on Learning and Memory in the Animal Model
تاثیر صوت قرآن بر یادگیری و حافظه در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles