دوره 4، شماره 2 - ( 1398 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 118-124 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه علوم تربیتی، واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
2- گروه علوم تربیتی، واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران ، fn1345@gmail.com
چکیده:   (355 مشاهده)
هدف: هدف این پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش ابتدایی بر مبنای آموزه­های اخلاقی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان است.
مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ایﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ وﺿﯿﻌﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اخلاقی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳـﯽ رﺳـﻤﯽ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش دوره اﺑﺘـﺪایﯽ از روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺤﺘـﻮای ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اخلاقی ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻗـﺮآن از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎیﺎﻧﯽ یـﺎ اﻋﺘﺒﺎرﺳـﻨﺠﯽ اﻟﮕـﻮی ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی از ﻧﻈـﺮات 10 ﺗـﻦ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
یافته ها:  اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻣﻮرد ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳـﯽ یﻌﻨﯽ: اﻫﺪاف، ﻣﺤﺘﻮا و روشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ، راﻫﺒﺮدﻫـﺎی یـﺎددﻫﯽ- یـﺎدﮔﯿﺮی و روشﻫـﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ اخلاقی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ویﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ایﻦ دوره از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻗﺮآن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدیﺪه اﺳﺖ.
نتیجه گیری: قرآن و آموزه‌های قرآنی یکی از مراجع مهم در کشور ایران برای تربیت و پرورش اخلاقی دانش آموزان است.
متن کامل [PDF 445 kb]   (186 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/7/16 | پذیرش: 1399/7/16 | انتشار: 1399/7/16