:: Volume 1, Issue 4 (2016) ::
2016, 1(4): 38-40 Back to browse issues page
مکتب شکسته بندی در طب عامیانه (مطالعه موردی شکسته بندی عامیانه در شهر اراک)
عاطفه Kishani farahani1, سمیرا شهرجردی
1- گروه مردم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران
Abstract:   (1041 Views)
مقدمه انسان شناسی پزشکی، مطالعه جامع ِبین فرهنگی و نظام‌مند پیرامون بهداشت، بیماری، پیشگیری از بیماری، و درمان با تأکید بر دانش و اعتقادات و روش‌های بهداشتی نظام‌های پزشکی جوامع غربی و غیر غربی است. همچنین، طب عامیانه طبی است که به عنوان یک دانش بومی، سینه به سینه منتقل شده، مکتوباتی از خود به جای نگذاشته و حتی در بعضی موارد شواهد علمی نیز ندارد، اما با این وجود همچنان قابل بررسی است. اهداف هدف از به انجام رساندن این تحقیق، آشنایی ملموس با بخشی از طب عامیانه رایج در شهر اراک (شکسته‌بندی) و نیز معرفی آن به عنوان بخشی از فرهنگ و دانش عامیانه این منطقه است. مواد و روش‌ها نظریه مورد استفاده در این پژوهش، کارکردگرایی، و روش مورد استفاده میدانی-اسنادی مبتنی بر مشاهده و مصاحبه است. یافته‌ها اراک پرجمعیت ترین شهر و مرکز استان مرکزی است. که شکسته بندی در آن از سابقه‌ای طولانی برخوردار بوده و بر اساس شواهد به دست آمده، فردی به نام اسکندر از اوایل قرن سیزدهم داعیه‌دار این حرفه در شهر اراک بوده است. بر اساس آمار موجود، در حال حاضر بطور متوسط روزانه 5 تا 6 نفر به محل فعالیت شکسته‌بندان، که عموما همان محل زندگی آن‌هاست، مراجعه می‌کنند. می توان گفت بیماران مراجعه کننده به این محل از تمامی اقشار جامعه، حتی افراد تحصیل کرده، می‌باشند. بحث و نتیجه‌گیری با کمی تأمل و هدایت و برنامه‌ریزی در راستای استفاده بهینه از دانش بومی در حوزه طب عامیانه، به ویژه شکسته بندی، می توان آن را به عنوان روش درمانی مناسب در کنار موارد تشخیصی طب نوین، به منظور ارتقای سطح سلامت عمومی بدون ایجاد عارضه در بیماران، به کار بست.
Full-Text [PDF 337 kb]   (1438 Downloads)    
Type of Study: Research | Subject: General
Received: 2018/04/21 | Accepted: 2018/04/29 | Published: 2018/04/29


XML   Persian Abstract   PrintVolume 1, Issue 4 (2016) Back to browse issues page